The Open Directory Project.

Directory of Kỹ thuật Công nghệ Resources

Home > World > Tiếng Việt > Khoa học > Kỹ thuật Công nghệ

Các lĩnh vực khoa học, nhưng chuyên về hướng kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, các kỹ thuật, thao tác, vận hành,cải tiền kỹ thuật, hơn là nghiên cứu, khám phá, khái quát hóa kiến thức một chuyên ngành khoa học.

Resources in This Category

Other Languages

 

Home > World > Tiếng Việt > Khoa học > Kỹ thuật Công nghệ

 


 

Thanks to DMOZ, which built a great web directory for nearly two decades and freely shared it with the web. About us